Spillemidler

Publikasjonsnummer V-0732B-2014:
Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet – 2014

Kan lastes ned fra
www.idrettsanlegg.no

Klikk på bildet for å se gjeldende bestemmelser per 04.01.2014

Satser og bestemmelser revideres minst en gang i året – sjekk nettsiden!

Spesielle tilskudd aktuelt for kunstisanlegg (2014):

 • Lysanlegg
  • Det kan søkes om tilskudd til lysanlegg for alle utendørsanlegg.
  • Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000.
 • Isanlegg (kunstis)
  • Bandybane
   Type: aktivitetsflate 64 x 108 m.
   Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 8 000 000.
  • Bandybane med 285 m rundbane
   Tilskudd: etter særskilt vurdering av departementet.
  • Hurtigløpsbane
   Type: 400 m rundløpsbane.
   Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 6 000 000.
  • Bandy- og hurtigløpsanlegg
   Type: bandybane 64 x 108 m og 400 m rundløpsbane for hurtigløp.
   Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 12 000 000.
   Andre banemål etter særskilt vurdering av departementet.
 • Curlinghall
  Tilskuddssatser:
  • Curlinghall med to baner: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 3 000 000
  • Curlinghall med fire baner: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 7 500 000
  • Curlinghall med flere enn fire baner vurderes særskilt av departementet.
 • Ishockey, utendørs kunstis
  Type: spilleflate 30 x 60 m.
  Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 000 000.
 • Utendørs kunstisflater (nærmiljøanlegg)
  Type: minste areal 900 m² inntil 2.400 m² og lysanlegg må være inkludert.
  Tilskudd: som nærmiljøanlegg, se punkt 3.1.8.
  Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).
  Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr 50 000.
  Til utendørs kunstisflate kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr 1 200 000.
  Mulige tilleggssatser – kunstgress

 • Kunstgress for fotball, inkl. lysanlegg
  Type: spilleflate 64 x 100 m (kunstgressflate 68 x 106 m, flate inklusive sikkerhetssoner 72 x 110 m) inkl. underbygging og lysanlegg.
  Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000.
  (Baner som har tilfredsstillende lysanlegg: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 200 000).
  Ved mindre areal reduseres tilskuddet forholdsmessig.
  Type: spilleflate 40 x 60 m (kunstgressflate 43 x 63 m, flate inklusive sikkerhetssoner
  46 x 66 m) inkl. underbygging og lysanlegg.
  Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000.
  (Baner som har tilfredsstillende lysanlegg: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 900 000). Dette er den minste bane for organisert fotball som det normalt gis tilskudd til. For mindre baner, se nærmiljøanlegg, kap. 3.
 • Kunstgress skal tilfredsstille gjeldende funksjonskrav.
 • For bygging sammen med kunstisanlegg, må lysanlegg og underbygging holdes utenfor. Forholdsmessig andel for kunstgresset kan antas godkjent for spillemidler.

Særlige tilskuddssatser
Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan få et tillegg på 25 % av ordinært tilskudd.
Anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen kan få et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd.
Anlegg i kommuner som ikke er omfattet av pkt. 1 eller 2, med færre enn 2000 innbyggere, og som ikke har fri inntekt på mer enn 50 % over landsgjennomsnittet, kan få et tillegg på 10 % av ordinært tilskudd til bygging av små idrettshaller og små svømmehaller, se vedlegg 3 A.
Anlegg i kommuner definert som pressområder, kan få et tillegg på 15 % av ordinært tilskudd . For oversikt over aktuelle kommuner i tildelingsårene 2015 til og med 2018, se vedlegg 3 B.

Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg
Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til større interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall. Andre anlegg vurderes særskilt.
Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:
Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjent kostnad. Kommunenes bidrag må dokumenteres.
Det kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom deltagende kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til driften av anlegget. Bidraget må være i samsvar med kommunens bidrag etter pkt. a).

Søknad om spillemidler
Kunstisanlegg
I tillegg til generelle bilag må søknader for kunstisanlegg inneholde beskrivelse med dimensjonering av kjøleanlegg som ivaretar aktuelle klimatiske forhold. Valg av kjølemedier skal angis.
Det skal foreligge tegninger som viser:

 • plassering av kjøleanlegg
 • baneplan som viser komplette rørføringer
 • prinsipp for oppbygging av banen

Lysanlegg
Lysanlegg skal utformes i henhold til NS-EN 12193. Det må foreligge forhåndsgodkjenning for selve hovedanlegget for at det skal kunne gis støtte til lysanlegg. Lyspunktene/lysmastene må plasseres på plan i samme målestokk som det kreves for hovedanlegget.
Videre må det gis opplysninger om:

 • lys (lux)
 • jevnhet
 • lyspunkthøyde
 • valg av type lyskilde
 • nødlysanlegg (for hoppbakker)